Avís legal – Condicions d’ús

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra seran assumides per tots aquells Usuaris que decideixin comprar a www.alyalmamusic.com les entrades o altres productes que poguessin oferir-se en el web. Igualment els serà d’aplicació la resta de seccions de la present Política d’Ús, així com la Política de Privacitat del web. La resta d’usuaris de la web no resultaran afectats pel inclòs en aquesta secció i només els és aplicable des del moment en què decideixin iniciar un procés de compra.
Tots els productes oferts en venda a través del web es dirigeixen exclusivament a Usuaris consumidors i mai a altres comerciants o venedors. Els que eventualment realitzin activitats empresarials, comercials o professionals, seran tractats igualment com a consumidors a l’hora de formalitzar una compra a través d’aquest lloc; de no assumir aquestes condicions s’han d’abstenir de realitzar operacions de compra a la web.
Aly Alma Music informarà en tot moment a través del web del preu de cada un dels productes i serveis que ofereix.
Al formalitzar l’adquisició amb el procediment descrit, s’accepten expressament les Condicions Generals de Compra, la Política de Privadesa i tots els continguts del web. Els dubtes que puguin sorgir o la necessitat d’ajuda per utilitzar el citat procés de compra seran ateses per Aly Alma Music a través del correu electrònic info@alyalmamusic.com o al telèfon que apareix a la nostra web www.alyalmamusic.com
Un cop adquirides les entrades, no poden ser canviades ni retornat el seu import, excepte per cancel·lació de l’esdeveniment i seguint el procediment administratiu normativament establert.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

– En cas de cancel·lació de l’esdeveniment, d’acord amb el que disposa tant en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals com en la Llei 8 / 1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, Aly Alma Music procedirà a la devolució de l’import de les localitats afectades, un cop finalitzada la tramitació de l’expedient administratiu pertinent per a realitzar aquesta devolució.

Comunicació sobre devolucions:

• Es publicarà al web i xarxes socials la cancel·lació confirmada de l’esdeveniment afectat, així com la informació general i específica del procediment de devolució adoptat.

• S’enviarà un e-mail amb la informació de cancel·lació als usuaris que s’haguessin donat d’alta en el moment de la compra per internet al registre de dades personals en línia, previ consentiment exprés per a la comunicació per aquestes vies.

• El reemborsament de l’import de les entrades es realitzarà mitjançant la mateixa forma en què s’ha realitzat el pagament de les entrades o via transferència bancària.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

El present avís legal estableix les condicions generals d’ús del lloc web https://www.alyalmamusic.com que Aly Alma Music (Alicia Sánchez Losada) posa a disposició dels usuaris d’Internet per a la informació dels espectacles i el servei de compra d’entrades i altres productes vinculats a l’activitat.

Per a una fàcil navegació i un ràpid accés als continguts, el web s’estructura en diverses seccions per trobar tota la informació. Aquestes seccions es presenten com a referència inicial, però podran evolucionar i modificar-se amb el temps, depenent, sobretot, de les necessitats i suggeriments que proposin els Usuaris i dels continguts i serveis que anem afegint.
Aly Alma Music ofereix aquest servei subjecte a les presents condicions generals d’ús, les quals no exclouen la possibilitat que certs serveis o utilitats ofertes per mitjà del web www.alyalmamusic.com se sotmetin a unes condicions especials d’ús, que, en tot cas, podran ser consultades per l’Usuari abans de la seva activació.

RESPONSABILITAT PEL PROCÉS I ÚS DELS CONTINGUTS A INTERNET

Aly Alma Music no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions no generats per Aly Alma Music, qualsevol que sigui el seu origen, que circulin per les xarxes socials a les quals es pugui accedir a través del web www.alyalmamusic.com. L’Usuari accepta expressament eximir Alicia Sánchez Losada de qualsevol responsabilitat per les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés, reproducció o difusió de continguts fraudulents no generats per Aly Alma Music.

Aly Alma Music no serà responsable de les infraccions de qualsevol Usuari que afectin els drets d’un altre usuari d’aquesta web o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.
Aquesta garantia limitada i la limitació de responsabilitat esmentades en els paràgrafs anteriors no afectaran ni perjudicaran els drets imperatius que assisteixin a l’Usuari, segons el lloc de la seva residència.

RESPONSABILITAT PER L’ÚS D’ENLLAÇOS A TRAVÉS DEL PORTAL DE ALY ALMA MUSIC

Aly Alma Music no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les que l’Usuari accedeixi per mitjà d’un enllaç inclòs al web www.alyalmamusic.com.
Aly Alma Music no serà responsable dels danys causats a l’Usuari per la consulta o ús dels continguts o serveis oferts per una pàgina web, l’accés s’hagi produït per mitjà d’un enllaç inclòs al web www.alyalmamusic.com .

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix que els elements i utilitats integrats dins del web www.alyalmamusic.com estan protegits per la legislació sobre drets d’autor i que els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos corresponen als seus autors i als d’Aly Alma Music. En conseqüència, l’Usuari es compromet a respectar els termes i condicions establerts per les presents Condicions Generals d’Ús, sent l’únic responsable del seu incompliment davant de tercers.

L’Usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desensamblat, utilització de tècniques d’enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font de la barra, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del web www.alyalmamusic.com constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual, obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.

El títol i els drets de propietat sobre aquesta web, seran en tot cas titularitat d’Alicia Sánchez Losada (Aly Alma Music), de tal manera que l’Usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.), element protegit pel dret d’autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes que apareguin al web www.alyalmamusic. com.

Així mateix, l’Usuari reconeix que la informació a la qual pot accedir a través de el servei, pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d’una altra índole. Excepte acord particular entre les parts, l’Usuari es compromet a utilitzar aquesta informació exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del web www.alyalmamusic.com .

L’Usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats d’aquesta web per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei. Així mateix l’Usuari es fa responsable d’estendre el compliment d’aquestes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a utilitzar el servei.

L’Usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del web www.alyalmamusic.com que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Aly Alma Music o de tercers, o que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a Aly Alma Music davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es presenti contra ella com a conseqüència d’aquest ús.

L’Usuari s’abstindrà de dur a terme per mitjà de l’ús de la web d’Aly Alma Music qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a Aly Alma Music, als seus proveïdors o a tercers, així com de introduir o difondre a la Xarxa programes, virus, applets, controls ActiveX o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 i en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals de data 3/2018, de 5 de Desembre Alicia Sánchez Losada (Aly Alma Music), com responsable de Tractament, l’informa que les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar les seves compres o altres productes oferts en el nostre lloc web, així com de mantenir-lo informat de les nostres ofertes, esdeveniments o productes relacionats amb el seu interès. La legitimació està basada en un interès legítim i consentiment de l’interessat. Les seves dades no seran cedides a tercers llevat dels contractats pel Responsable del Tractament per a la prestació de servei i obligacions legals. Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la vinculació amb el responsable del Tractament.

Aly Alma Music informa l’usuari registrat que té el dret a obtenir confirmació sobre si Aly Alma Music tracta dades personals que el concerneixen o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals ia obtenir una còpia de les dades personals objecte de tractament, a actualitzar-los, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius , les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides. Es reconeix el dret a la portabilitat, perquè les seves dades li siguin facilitades en un format estructurat d’ús comú o lectura mecànica.

En determinades circumstàncies que preveu l’article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’encàrrec sol·licitat.
Com a conseqüència de l’aplicació de el dret a la supressió o oposició al tractament de dades personals en l’entorn on-line els interessats tenen el dret a l’oblit segons la jurisprudència de Tribunal de Justícia de la UE.
Per al cas d’exercitar aquests drets es realitza mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: info@alyalmamusic.com .
Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, número de el Document Nacional d’Identitat o Passaport, fotocòpia de l’esmentat document, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document fefaent.

Aly Alma Music es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals de data 3/2018, de 5 de Desembre així com el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679.

POLÍTICA DE COOKIES : [cmplz-document type=”cookie-statement” region=”eu”]